Koch Chemie Vorreiniger B 5L

Alkalisk rengjøringsmiddel, forvask

Konsentrert, alkalisk rengjøringsmiddel med skummende effekt. Spesielt godt egnet for skånsom, berøringsfri forhåndsrengjøring av tilsmussede kjøretøy og overflater grunnet produktets ekstreme rengjøringsegenskaper. Spesielle ingredienser sikrer høy materialkompatibilitet med hensyn til sensitive komponenter, som for eksempel anodisert aluminium. Kan brukes til rengjøring av personbiler, campingsvogner, nyttekjøretøy, motor, industrigulv og lignende. Passer utmerket i skum eller lavtrykksanlegg. Inneholder ikke fosfater.

Produktet er godkjent av Daimler AG (Mercedes-Benz).

Anbefalt blandingsforhold etter bruk og tilsmussingsgrad. Forhåndsrengjøring av kjøretøy fra 1:5 til 1:50. Rengjøring av felger fra 1:2 til 1:10. Påføres hele kjøretøyet, la virke kort og spyles grundig av ved hjelp av høytrykkspyler. Maks virketid er 5 minutter.

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

kr 669,00